Jump to content

arklas

Forum members
 • Content Count

  338
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Rejestracyjna od roweru, mocowana z tyłu pod siodełkiem.
 2. 1. Kp. Feld-Ers.-Batl. 81/3
 3. Drugi to zupełnie inny poziom abstrakcji, ale z tego, co udało mi się jakoś zrozumieć, to też pozdrowienia, a na dole pewnie dane jednostki do korespondencji w drugą stronę.
 4. Z pierwszego zdjęcia: Sonderburg, d. 14 XI 09. Sehr geehrte Frau! Teile Ihnen mit, daß ich endlich von Franz Nachricht erhalten habe. Er teilt mir mit, daß er bei dir letzten Untersuchung für T[...]dienstfähig befunden ist und daß er [...] in den nächsten Tage irgend [...] an? Bord kommen würde. Mit den besten Grüßen an Sie und Fräulein Tochter?, verbleibe ich Ihr Fr. Schimpfer. Sonderburg, 14 listopada 1909 Szanowna Pani! Donoszę, iż w końcu otrzymałem wiadomość od Franza. Pisze, że przy ostatnim badaniu uznano go za zdolnego do służby [...] i że w najbliższych dniach wybiera się na pokład? . Z najlepszymi pozdrowieniami i dla panny córki pozostaję Wasz Fr. Schimpfer.
 5. Состоялось въ селѣ Радорижъ тридцать прваго января /двенадцатаго фебраля/ тысяча восемьсотъ восемдесять четвертаго года въ два часа пополудни. Объявляемъ что въ присутствіи свидѣтелей: Леона Яновскаго изъ Фюковки тридцати шести лѣтъ и Станислава Скварекъ изъ Огнива двадцати трехъ лѣтъ, хазяиновъ, заключено сего числа религіозный брачный союзъ между Іосифомъ Влодарчикъ двадцати шести летъ, [холоствинъ?], хазяиномъ, урожденцемъ селенія Осины, сыномъ умершаго Кржиштофа и находяшейся въ живыхъ вдовы его Антонины урожденной Муцько, жительствующей въ Осинахъ, жительствующихъ при матери – и Екатериною Троновскою [...нцею], родившеюся въ Фюковкѣ, дочерю Андрея Троновскаго и жены его Евы урожденной Конечная, хазяиновъ, жительствующихъ въ Фюковкѣ, двадцати первый летъ отъ роду, жительствующею при родителяхъ. Браку сему предшествовали три оглошенія публикованные въ здѣшнемъ приходскомъ Костелѣ и Станинскомъ: пятьнадцатаго, двадцать втораго и двадцать девятаго января /двадцать семаго января, третяго и десятаго фебраля/ токущаго года. Новобрачные объявляютъ что они незаключили брачнаго договора. Религіозный обрядъ бракосочетанія совершенъ Нами подписанными. Актъ сей по прочтеній Нами только подписанъ ибо присутствующіе неграмотны. К: О[с?]ма Буяльскій ... . Wydarzyło się we wsi Radoryż trzydziestego pierwszego stycznia (dwunastego lutego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o drugiej godzinie po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Leona Janowskiego z Fiukówki [w wieku] trzydziestu sześciu lat i Stanisława Skwarek [Skwarka] z Ogniwa dwudziestu trzech lat, gospodarzy, zawarto tej daty kościelny związek małżeński między Józefem Włodarczyk dwudziestu sześciu lat, [ ? ], gospodarzem, urodzonym we wsi Osiny, synem zmarłego Krzysztofa i będącej wśród żywych wdowy jego Antoniny urodzonej Mućko, mieszkającej w Osinach, mieszkających z matką – i Katarzyną (Jekateryną) Tronowską [ ? ], urodzoną w Fiukówce, córką Andrzeja Tronowskiego i żony jego Ewy urodzonej Konieczna, gospodarzy, mieszkających we Fiukówce, dwadzieścia jeden lat od urodzenia, mieszkającą z rodzicami. Małżeństwo to poprzedzały trzy ogłoszenia publikowane w niniejszym kościele parafialnym i stanińskim: piętnastego, dwudziestego drugiego i dwudziestego dziewiątego stycznia (dwudziestego siódmego stycznia, trzeciego i dziesiątego lutego) bieżącego roku. Nowożeńcy objaśniają, że nie zawarli umowy małżeńskiej [nie wiem, czy dobrze]. Religijny obrzęd ślubu dokonany przez Nas podpisanych. Akt ten, po przeczytaniu, przez Nas tylko podpisany, ponieważ zgromadzeni są niepiśmienni. Dalej podpis: ksiądz ... Bujalski ... . Smacznego.
 6. Jeśli ktoś zna dobrze rosyjski pisany, to nie musi się obawiać przedrewolucyjnej ortografii, bo nie jest ona jakoś bardzo odmienna od obecnej. (W uproszczeniu: są tylko dwie dodatkowe litery, dwie popularne końcówki słów są minimalnie inne i często jest twardy znak na końcu słowa.) Ja dość dobrze znam cyrylicę, gorzej z samym językiem, ale pierwsze zdanie (niecałe dwa pierwsze wiersze) bez specjalnego trudu wyszło mi tak: Состоялось въ селѣ Радорижъ тридцать прваго января /двенадцатаго фебраля/ тысяча восемьсотъ восемдесять четвертаго года въ два часа пополудни. Wydarzyło się we wsi Radoryż trzydziestego pierwszego stycznia (dwunastego lutego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o drugiej godzinie po południu.
 7. Stawiam na numer domu w takim razie, tak jak Edmundo.
 8. Nie było w pobliżu Polski tablic rejestracyjnych o takim wyglądzie. Jaka jest wysokość tej siódemki?
 9. Wygląda na kawałek dość nowej (lata 80.-90.) francuskiej tablicy rejestracyjnej lub jakiegoś oznaczenia wykonanego w ten sam sposób. Tło wokół cyfr prawdopodobnie było żółte odblaskowe, tylko odpadło.
 10. Jedyne, co mi pasuje, to Austria z okresu włączenia do III Rzeszy. Tablica była biała z czarnymi znakami, taka sama jak niemieckie, a przed „t” było jeszcze S, co daje St = Steiermark. Na końcu też brakuje jednej cyfry.
 11. Zeżarło pierwszą literkę. БР[атья]. БЛАНДОВЫ http://foodnews-press.ru/zdorovoe-pitanie/14-health-pi/848-bratya-blandovi-izvestnie-molokopromishlenniki-rossii
 12. Napisane angielskim gotykiem i samymi wielkimi literami - nie widziało to czasów Hitlera na oczy.
×
×
 • Create New...

Important Information