Jump to content

II wojna światowa jakiej nie znacie


Recommended Posts

My­ślisz, że II wojna świa­to­wa nie może Cię już ni­czym za­sko­czyć? Zo­bacz co­dzien­ne zma­ga­nia żoł­nie­rzy z wa­run­ka­mi fron­tu, a także zwy­kłe aspek­ty nie­zwy­kłych dni prze­dzie­la­nych krwa­wy­mi bi­twa­mi. Zdję­cia, które wam przed­sta­wia­my, udo­wad­nia­ją, że żarty i za­ba­wa były nor­mal­ną czę­ścią wo­jen­nej rze­czy­wi­sto­ści, a w hu­mo­rze wal­czą­ce ze sobą armie nie­jed­no­krot­nie szu­ka­ły uciecz­ki przed tra­gi­zmem tam­tych cza­sów."

Ciekawe fotki :) :
http://facet.onet.pl/ii-wojna-swiatowa-jakiej-nie-znacie/vltyw
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information