Jump to content

płakać, śmiać się, płakać...


kopijnik2

Recommended Posts

tak - na Białorusi...

nowe Radio Erewań...

В деревне Королевская Слобода-2, на месте стоявшего здесь в XVI веке города Казимира, побывали «чёрные копатели». Их добычей стали несколько старинных артефактов. Наследство древнего города Казимира не смогло избежать нашествия «чёрных копателей». Как рассказали «РП» жители деревни Королевская Слобода-2, ещё прошлой осенью на месте бывшего города XVI века побывали как минимум пятеро «исследователей», оснащённых металлоискателями. «Они тут ходили повсюду с металлоискателем, - говорит местный житель Фёдор Осипов. – Попросили у меня разрешения, нам, мол, надо «поискать в твоём огороде». Я как раз лук с гряд убрал… Нашли несколько старинных кованных ржавых гвоздей, потом монету – толстую такую. Протерли: там цифры «1170». Вот какая монета! Вторая монета была 1850 года». Это были не единственные находки «копателей» в огороде Фёдора Осипова. «В одном месте запищало. Глубоко копали – на метр. Нашли иконку величиной с ладонь – ладную такую, блестящую, как из серебра. На ней – трое святых. Один сказал: «Это староверов иконка», - рассказал Осипов. На следующий день самодеятельные археологи «исследовали» огород Василия Шагова, заплатив ему «за услуги» 3000 белорусских рублей. «Их было двое, - говорит Василий. – Прибор у них был типа металлоискателя. Нашли они монеты, но мне не показывали». О визитах «чёрных копателей» жители деревни Королевская Слобода-2 никуда не сообщали: «у нас на всю деревню три телефона». Доктор исторических наук Сергей Рассадин, открывший город Казимир в польских архивах, по его словам, знает о визитах «чёрных копателей». «Я объяснял жителям деревни, чтобы они не разрешали посторонним людям ходить по своим огородам, - сказал он «РП» по телефону. – Нужно требовать предъявить документы, звонить в милицию, в сельсовет, записывать номера машин». «Чёрных копателей» Рассадин называет «ворюгами» и «мародерами». «Разве они заработают много денег на этих медных монетках, стоимость которых на чёрном рынке равна бутылке «чернила»!? А истории Казимира наносится непоправимый ущерб: артефакты вырываются из исторического контекста, теряется их ценность, – возмущается археолог. – Мы будем глупцами, если позволим этим варварам воровать наше историческое наследство». Напомним, что сведения о существовании ранее неизвестного исторической науке города Казимира были найдены профессором кафедры истории Беларуси и политологии Белорусского государственного технологического университета Сергеем Рассадиным в одном из архивов Варшавы в 2001 году. В 2006 году в результате археологических раскопок в деревне Королевская Слобода-2 город был отыскан на местности. Как выяснилось, он просуществовал чуть более 10 лет и был сожжен в 1655 году казаками Ивана Золоторенко во время русско-польской войны. Раскопки города Казимира будут продолжены. Виктор Романцов

Протерли: там цифры «1170». Вот какая монета!

kakaja moneta - takaja istorija
Link to comment
Share on other sites

Tak z automatu ale wiadomo o co chodzi...

Na wsi Królewska Słoboda-2, w miejscu który stał tu w XVI wieku miasta Kazimira, byli «czarni kopatieli». Ich łupem stało się kilka zabytkowych artefaktów. Spadek dawnego miasta Kazimira nie mógł uniknąć najścia «czarnych kopatielej». Jak opowiedzieli «RP» mieszkańcy wsi Królewska Słoboda-2, jeszcze zeszłej jesienią w miejscu byłego miasta XVI powieki byli jak minimum pięcioro «badaczy», wyposażonych przez poszukiwaczy metalu. «Oni tu chodzili wszędzie z poszukiwaczem metalu, - mówi miejscowy mieszkaniec Fiodor Osip. – Poprosiły u mnie pozwolenia, nam, niby, trzeba «poszukać w twoim ogrodzie warzywnym». Ja akurat łuk {cebulę} z pasm sprzątnąłem… Znalazło kilka zabytkowych kutych rdzawych gwoździ, potem monetę – grubą taką. Przetarli: tam cyfry «1170». Oto jaka moneta! Druga moneta była 1850 roku». To były nie jedyne rzeczy znalezione «kopatielej» w ogrodzie warzywnym Fiodora Osipowa. «W jednym miejscu zapiszczało. Głęboko kopali – na metr. Znaleźli ikonku wielkość z dłoń – ładną taką, błyszczącą, jak ze srebra. Na niej – troje święte. Jeden powiedział: «To starowierow ikona», - opowiedział Osipów. Następnego dnia amatorscy archeolodzy «badali» ogród warzywny Wasilija Szagowa, zapłaciwszy mu «za usługi» 3000 białoruskich rubli. «Ich było dwóch, - mówi Wasilij. – Przyrząd u nich był typu poszukiwacza metalu. Znaleźli oni monety, lecz mi nie pokazywali». O wizytach «czarnych kopatielej» mieszkańcy wsi Królewska Słoboda-2 nigdzie nie komunikowali: «u nas na całą wieś trzy telefony». Doktor historycznych nauk Siergiej Rassadin, które otworzyło miasto Kazimir w polskich archiwach, po jego słowach, wie o wizytach «czarnych kopatielej». «Objaśniałem mieszkańcom wsi, by oni nie pozwalali obcym ludziom chodzić po swoich ogrodach warzywnych, - powiedział on «RP» przez telefon. – Trzeba żądać przedstawić akta, dzwonić na milicję, w gromadzką radę, zapisywać numery maszyn». «Czarnych kopatielej» Rassadin nazywa «woriugami» i «marodierami». «Czy oni zarobią wiele pieniędzy na tych miedzianych monetkach, wartość , których na czarnym rynku równa butelce «atrament»!? A historie Kazimira będzie nanosić się nie do naprawienia uszczerbek: artefakty wyrywają się z historycznego kontekstu, gubi się ich wartość, – oburza się archeolog. – Będziemy głupcami, jeżeli pozwolimy tym barbarzyńcom kraść nasz historyczny spadek». Przypomnimy, że wiadomości o istnieniu wcześniej nieznanego historycznej nauce miasta Kazimira były Dieny profesorem katedry historii Białorusi i politologii Białoruskiego państwowego technologicznego uniwersytetu Siergiejem Rassadinym w jednym z archiwów Warszawy w 2001 roku. W 2006 roku w rezultacie archeologicznych rozkopań na wsi Królewska Słoboda-2 miasto było odszukany na miejscowości. Jak się wyjaśniło, on proistniał trochę więcej od 10 lat i był spalony w 1655 roku Kozakami Iwana Zołotorienko w czasie rosyjsko-polskiej wojny. Wykopaliska miasta Kazimira będą przedłużeni. Wiktor Romancow

Przetarli: tam cyfry «1170». Oto jaka moneta!"
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information