Jump to content

Polska Pielgrzymka Jubileuszowa 1925


Recommended Posts

WIADOMOŚCI PASTERSKIE
DODATEK DO MIESIĘCZNIKA KOŚCIELNEGO
Nr. 6.
Poznań, 1 czerwca 1925 r.
Redaktor: X. Kanonik Zakrzewski, Poznań, Ostrów Tumski 10.
Wszelką korespondencję dotyczącą Wiadomości Pasterskich należy kierować do Redaktora.
Rok II.
TRESC.
1. Pokłosie z polskiej pielgrzymki do Rzymu.
2. Krucjata Eucharystyczna
3. Z kroniki parafjalnej w Kopanicy.
4. Z życia Związku Kat. Tow. Robotników Polsk
:
ch.
Pokłosie z polskiej pielgrzymki do Rzymu.
O narodowej naszej pielgrzymce jubileuszowej pisano
tu i owdzie w gazetach — wogóle mało — w niektórych
pismach ledwo znalazło się wzmiankę. Ogółem było o niej
mniej niż o zawodach piłkarskich, o zapasach i t. p . prze­
wagach polskich na terenie międzynarodowym; a nie mylę
się twierdząc, że nietylko dla uczestników, ale dla całego
kraju, dla znaczenia na terenie międzynarodowym, a zwłaszcza
na terenie katolickim, pielgrzymka nasza narodowa w roku
jubileuszowem do Rzymu nie pośledniego była znaczenia.
Pod jednym względem górowała nad innemi pielgrzymkami,
przybyłymi do Rzymu z dalekich stron, co niejednokrotnie
przytwierdzano w Rzymie. Mianowicie górowała licznym
udziałem duchowieństwa całego kraju.
Duchowieństwo nie
przeważało liczebnie — stanowiło około 30% pielgrzymów,
ale tak w procesjach pielgrzymkowych po. bazylikach, czy
na audjencji u Ojca św. potężny jego zastęp zatrzymywał
na sobie uwagę wszystkich i pobudzał do refleksji.
Nie brakło przecież pozatem nikogo z całego społe­
czeństwa. Bodaj że nie było siery i stanowiska, któreby
nie miało swoich przedstawicieli. Ale ponad wszystko wy­
bijała się u przeważającej większości pielgrzymów myśl
religijna, która nakłoniła do podróży i w czasie jej trwania
dała znosić z pokorą trudy i niewczasy, a po ukończeniu
zachowała w pamięci tylko to, co w czasie pielgrzymowa­
nia podnosiło myśl i serce, a pokryła niepamięcią i zapo­
mnieniem to, co w poszczególnych chwilach było przy­
krością lub i udręką.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information