Jump to content

Wszystko co chcecie wiedzieć o lesie a boicie się zapytać


Recommended Posts

Spalają węgiel brunatny bo jest najtańszym i stabilnym źródłem energii, Niemcy nie są idiotami inwestują w to co przynosi zyski przy niskich kosztach, podobnie jak Chiny, Japonia, USA, Rosja. A że w mediach mówią inaczej, bo takie są oczekiwania - zielona energia, dbanie o klimat i inne bzdury, ludzie nabuzowani przez ekologów, tv, internet chcą słyszeć o wiatrakach, panelach, wodorze i politycy w warstwie werbalnej są jak najbardziej za, ale w realiach gospodarki inwestują w to co się ekonomicznie opłaca.

A u nas niedługo prąd będzie dobrem luksusowym.

Link to comment
Share on other sites

Ustawa

z dnia …

o zmianie ustawy o lasach

Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338) art. 38e otrzymuje brzmienie:

 

„Art. 38e. 1. Lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

1) gospodarki leśnej albo

2)  polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1 zamiana dokonywana jest przez:

1) nadleśniczego – po uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;

2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego

– przy uwzględnieniu kryterium wartości nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2 zamiana dokonywana jest przez Dyrektora Generalnego na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.”.

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

Celem projektowanej regulacji jest rozszerzenie dotychczasowej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, o której mowa w art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338).

Obecna treść przepisu dopuszcza dokonywanie zamiany przedmiotowych gruntów wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej. Natomiast projektowana zmiana art. 38e ustawy o lasach wprowadza dodatkowo możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwu w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju
i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza. Jednym
z dokumentów określających wskazane powyżej potrzeby i cele jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategia stanowi kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze średnio
i długofalowej polityki gospodarczej.

W obecnym stanie prawnym, biorąc pod uwagę całość uwarunkowań: powierzchniowych, przestrzennych, infrastrukturalnych, komunikacyjnych i środowiskowych, jakie muszą zostać niekiedy spełnione w celu ustalenia lokalizacji pod daną inwestycję często zdarza się, iż samo wyłonienie tej lokalizacji jest dość utrudnione lub wręcz niemożliwe. Projektowana zmiana ma stanowić wsparcie w powyższym zakresie dla inwestycji zgodnych
z potrzebami i celami polityki państwa, stricte inwestycji związanych z rozwojem
i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż nowa przesłanka umożliwiająca dokonywanie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa nie wprowadza odstępstw
od dotychczasowego mechanizmu dokonywania tej zamiany. W dalszym ciągu zamiana nieruchomości będzie możliwa jedynie po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, tym samym będzie odbywać się bez szkody dla Skarbu Państwa.

Projektowana zmiana, w odróżnieniu od przepisów obecnie obowiązujących, wprowadza również jasne kryteria dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa. W przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej jest
to kryterium wartości nieruchomości. Natomiast w przypadkach uzasadnionych potrzebami
i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza stosowane będzie kryterium wielkości powierzchni nieruchomości.

Odnośnie podmiotów uprawnionych do dokonywania zamiany gruntów w imieniu Lasów Państwowych, w przypadku zamian dokonywanych na potrzeby i cele gospodarki leśnej, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami zamiany dokonuje nadleśniczy –
po uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, bądź dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego. Powyższe rozróżnienie wynika z przewidzianego w art. 33-35 ustawy o lasach podziału kompetencji w zakresie zarządzania mieniem (gruntami) Skarbu Państwa. Zamiana dokonywana przez nadleśniczego dotyczy lasów, gruntów i innych nieruchomości na terenie jednego nadleśnictwa. Wymaga ona zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Zamiana dokonywana z zasobów własnych regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub na terenie dwóch lub więcej nadleśnictw w zasięgu terytorialnym jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dokonywana jest przez dyrektora danej regionalnej dyrekcji po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego.

Z kolei zamiana uzasadniona potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza jest przypadkiem odrębnym od zamiany na potrzeby i cele gospodarki leśnej, odnoszącym
się do sytuacji globalnej. Z uwagi na powyższe biorąc również pod uwagę szczególne przeznaczenie gruntów będących przedmiotem zamiany (inwestycje uzasadnione potrzebami
i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza) zasadne jest by decyzje dotyczące zamiany gruntów w tego typu sprawach podejmował Dyrektor Generalny, jako kierujący Lasami Państwowymi na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projektowana ustawa, poprzez wprowadzenie rozwiązań dotyczących realizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza, będzie wywierała skutki społeczne i gospodarcze poprzez przyczynienie się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego w związku z inwestycjami realizowanymi na terenach pozyskanych od Lasów Państwowych. Pośrednio ustawa wpłynie również
na poprawę sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez umożliwienie
im współpracy przy realizacji przedsięwzięć wykonywanych w efekcie zrealizowanych inwestycji. Należy też wskazać na pozytywne skutki dla finansów publicznych w związku
z podatkami płaconymi w przyszłości przez podmioty gospodarcze zaangażowane w realizację inwestycji oraz w działalność prowadzoną po ich zrealizowaniu.

Wejście w życie projektowanych regulacji nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

 

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=9C054820B67BDC93C12586B7003B22A8&SessionID=82EE545C1E6E321FFBC77345E0AF6BE8780473F5

 

Ktoś coś o prywatyzacji lasów wspominał?
Proponuję popatrzeć dokładnie na:

 

Celem projektowanej regulacji jest rozszerzenie dotychczasowej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, o której mowa w art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338).

Obecna treść przepisu dopuszcza dokonywanie zamiany przedmiotowych gruntów wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej. Natomiast projektowana zmiana art. 38e ustawy o lasach wprowadza dodatkowo możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwu w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju

Link to comment
Share on other sites

50 minut temu, Czlowieksniegu napisał:

Obecna treść przepisu dopuszcza dokonywanie zamiany przedmiotowych gruntów wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej

Błąd*

Bzdura*

Manipulacja*

Kłamstwo*

*) niepotrzebne skreślić

Obecne przepisy dopuszczają zamiany gruntów także w kilku innych sytuacjach.

Polecam źródło, druki sejmowe, Art. 38

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf

 

 

Link to comment
Share on other sites

 takafura

Zacytowałem z całości projektu wybrany fragment, a Ty, że przedstawiciele przewodniej partii narodu:

Błąd*

Bzdura*

Manipulacja*

Kłamstwo*

*) niepotrzebne skreślić

 

Czy to nie przesada z Twojej strony o powyższe ich oskarżać?

Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, Czlowieksniegu napisał:

Czy to nie przesada z Twojej strony o powyższe ich oskarżać?

   Może przeoczyłeś cytat pogrubioną czcionką i fragment na czerwono który zacytowałem ? Powiększę, pogrubię i dam więcej czerwieni - daj znać czy wystarczy...

1 godzinę temu, takafura napisał:

Obecna treść przepisu dopuszcza dokonywanie zamiany przedmiotowych gruntów wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej

  Bo mój komentarz odnosił się wyłącznie do tego fragmentu. I proszę go nie odnosić do swoich autorskich tez czy też konfabulacji. Prawa autorskie.

Link to comment
Share on other sites

takafura- nie bardzo rozumiem, o jakich tezach czy konfabulacjach z mojej strony piszesz.

Obojętnie czy pogrubione i na czerwono, czy na zielono, jest to CYTAT Z PROJEKTU, który złożyli przedstawiciele przewodniej partii narodu.

Więc jeśli jakieś zarzuty, to do nich, że jak dość często się zdarza, nie mają pojęcia o czym mówią lub z premedytacją w błąd wprowadzają.

 

Link to comment
Share on other sites

2 godziny temu, Czlowieksniegu napisał:

takafura- nie bardzo rozumiem, o jakich tezach czy konfabulacjach z mojej strony piszesz.

Obojętnie czy pogrubione i na czerwono, czy na zielono, jest to CYTAT Z PROJEKTU, który złożyli przedstawiciele przewodniej partii narodu.

Więc jeśli jakieś zarzuty, to do nich, że jak dość często się zdarza, nie mają pojęcia o czym mówią lub z premedytacją w błąd wprowadzają.

 

  Już wyjaśniam: myślałem że to zacytowane zdanie to komentarz redakcyjny a faktycznie jest to zdanie wyjęte z opinii Biura Analiz Sejmowych.

  Więc jednak to ja namieszałem.

 Twierdzenie, że obecnie zamiany gruntów w LP są możliwe "wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej" wprowadza mocno w błąd.

Bo aktualnie już teraz sprzedaż lasów  może następować w przypadkach:

- regulacji granicy polno-leśnej

- stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

- podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa

- przeznaczenia pod budowę dróg krajowych, lotnisk, budowli przeciwpowodziowych ( tu są przekazywane nieodpłatnie),

Link to comment
Share on other sites

 

5 minut temu, Czlowieksniegu napisał:

takafura....

Miło mi, że przeczytałeś, po kilku moich prośbach, tekst ze zrozumieniem :-)

 

A teraz pomyśl, pod ile różnych i państwowych, i prywatnych, i partyjnych deali jest to szykowane...
 

Moderator z  urzędu musi być cierpliwy i wyrozumiały :)

Była kilkanaście lat temu głośna w LP afera z zamianami gruntów -  leśne grunty w pobliżu miast ( łąki, pola) zamieniono na podmokle i zabagnione łąki. Niby kwotowo było 1:1 ale był przekupny rzeczoznawca i LP straciły gruba kasę.

To że LP odstąpią jakieś grunty potrzebne do realizacji  "polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza" to jeszcze nie koniec świata.

Ważne są mechanizmy kwalifikacji gruntów, wyceny, kontroli, odwołań - ogólnie strona prawna i proceduralna. Tu są spore wątpliwości.

Link to comment
Share on other sites

takafura...

Obaj i nie tylko my wiemy, że przy odpowiednim lewarze, LP zgodzą się "odstąpić" grunty na modne tematy- fotowoltanika, spalarnie śmieci, itp itd...
A inwestor, który wsadzi w to dotacje, itp, będzie także wybrany przez odpowiednie organy.

To będzie takie cuś, jak milion aut elektrycznych do 2025 roku, gdzie jak nam Mistrz power-pointa ostatnio przyznał w naszym raju mamy... 11-12 tysięcy takich samochodów.
A w tle np przejęcie Izery przez Skarb Państwa i stworzenie wszystkiego od zera, wliczając infrastrukturę. Ma to podatnika kosztować... do 5 MILIARDÓW złotych.

Link to comment
Share on other sites

Też sobie wyobrażam przytulenie paru hektarów na fotowoltaikę od LP. Jak dotacje się skończą to demontaż żelastwa i podział na działki budowlane bo przypadkiem blisko było do drogi, prądu i linii brzegowej jeziora...

Link to comment
Share on other sites

Państwowa własność lasów powinna być wpisana do Konstytucji, bo zawsze znajdzie się wpływowy świr, który znajdzie sposoby aby lasy zamienić na żywą gotówkę powołując się na Friedmana, UE czy inne cholerstwo a po załatwieniu sprawy czmychnie gdzieś do Brukseli albo TSUE i nawet powiesić go będzie trudno.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Balans, a zauważyłeś że nawet "obrońcy przyrody" w w/w tekście albo wypowiadają się nader ostrożnie, albo anonimowo?

Z resztą popatrz na zdjęcia - ten kawałek lasu to jest sosna sadzona pod sznurek.

PS Nie jestem pewien czy wartość drewna z tej trzebieży pokryje koszty jej przeprowadzenia.

Link to comment
Share on other sites

Na coś się trzeba zdecydować - albo Park Narodowy albo Wzorcowa Gospodarka Leśna. Bo obecni mamy udawanie, że to jest Park Narodowy, czyli za przeproszeniem, sranie w banie...

Link to comment
Share on other sites

Cytat z linku:

(...)nie mogę oprzeć się wrażeniu, że te drzewa wycinane są przypadkowo. Sam widziałem kiedyś, jak człowiek w mundurze leśniczego szedł sobie i po niektórych z nich mazał pomarańczowym sprejem, oznaczając je tym samym jako "do wycięcia". Nie sprawdzając przy tym, czy są zdrowe, czy toczy je kornik czy też jest jakiś inny powód do ich wycięcia - dodaje."

  Wycinka drzew chorych ( kornik, huba) to tzw. cięcia sanitarne a tu są cięcia pielęgnacyjne w celu  "regulacji składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach oraz (...) zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne". 

Dla laika to przypadkowe mazanie sprejem.

Co do insynuacji że pisowcy "nagle" rzucili się na KPN:

"Dyrektor KPN Markowski podkreśla, że zakres wycinki w puszczy w tym roku jest porównywalny do ubiegłorocznego, a także do lat wcześniejszych."

 

Ps. To tylko takie techniczne uwagi. Przyznaję że jestem zdziwiony prowadzeniem cięć w Parku Narodowym o charakterze typowych trzebieży jak w lasach gospodarczych. Nawet jak to jest na 2 % powierzchni parku rocznie i w drzewostanach sosnowych posadzonych "pod sznurek" po 1945 roku.

Link to comment
Share on other sites

W dniu 9.05.2021 o 21:48, takafura napisał:

 

Ps. To tylko takie techniczne uwagi. Przyznaję że jestem zdziwiony prowadzeniem cięć w Parku Narodowym o charakterze typowych trzebieży jak w lasach gospodarczych. Nawet jak to jest na 2 % powierzchni parku rocznie i w drzewostanach sosnowych posadzonych "pod sznurek" po 1945 roku.

Takafura, mnie to by zdziwiło gdyby chodziło o rezerwat ścisły leśny, Parki Narodowe mają to do siebie że dzielą się na obszary o różnym stopniu ochrony. Akurat trzebieże w monokulturze sosny mają sens. Choćby w kierunku cięć sanitarnych czy zwiększania udziału innych gatunków. Postulowane tu pozostawienie lasu samemu sobie by zdziczał to naiwniactwo.

Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, Erih napisał:

Parki Narodowe mają to do siebie że dzielą się na obszary o różnym stopniu ochrony.

Czas zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy państwem III Świata, żyjącym z rabunkowej wycinki lasów, wydobywania kopalin, importu toksycznych śmieci z całej Europy i bardzo taniej siły roboczej*. Czyli tak ogólnie jesteśmy europejskim odpowiednikiem afrykańskiego Burkina Faso czy też innego Kassabubu Mombasa. I dlatego w ciągu kilku najbliższych lat zostaną wycięte w pień nasze najcenniejsze drzewostany, zbliżone do tych naturalnych; takie jak Bieszczady, Puszcza Bukowa, czy Puszcza Karpacka.

Ale to dopiero początek, bo w ciągu najbliższych kilkunastu lat z lasów pozostaną tylko młodniki, a z Parków Narodowych jakieś smętne resztki. Być może trochę starych drzew ostanie się na terenach nielicznych Rezerwatów Ścisłych, ale to też nic pewnego, bo jak się trafi jakiś minister - debil, to i tam wyśle Harwestery.

* Uprzedzając odpowiedź, że przecież mamy prężny przemysł, który generuje duży eksport, chciałem jedynie zauważyć, że ten przemysł w 90% nie jest nasz tylko zagraniczny, w większości zresztą niemiecki i tam trafiają zyski.

 

Link to comment
Share on other sites

19 godzin temu, balans napisał:

 dlatego w ciągu kilku najbliższych lat zostaną wycięte w pień nasze najcenniejsze drzewostany, zbliżone do tych naturalnych; takie jak Bieszczady, Puszcza Bukowa, czy Puszcza Karpacka.

 

 

W Bieszczadach masz krajobraz ukształtowany przez człowieka, połoniny i otaczające je buczyny to efekt długotrwałego wypasu. Bez ingerencji człowieka krajobraz zmieni się diametralnie.

Puszcza Karpacka to są nasadzenia w 99% sztuczne, typowe plantacje świerka sadzonego pod sznurek. W dodatku w dużej części nie są to świerki europejskie, tylko sprowadzane (nasiona) bodaj z Kanady.

Oczywiście ten 1 % wart jest ochrony - w postaci rezerwatów ścisłych.

O Bukowej się nie wypowiem - nie znam.

Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, Erih napisał:

W Bieszczadach masz krajobraz ukształtowany przez człowieka, połoniny i otaczające je buczyny to efekt długotrwałego wypasu. Bez ingerencji człowieka krajobraz zmieni się diametralnie.

Puszcza Karpacka to są nasadzenia w 99% sztuczne, typowe plantacje świerka sadzonego pod sznurek. W dodatku w dużej części nie są to świerki europejskie, tylko sprowadzane (nasiona) bodaj z Kanady.

Oczywiście ten 1 % wart jest ochrony - w postaci rezerwatów ścisłych.

O Bukowej się nie wypowiem - nie znam.

    Odporność na argumenty na poziomie automatycznej sekretarki a Ty próbujesz dyskutować...

Lepiej test Turinga zrób ;)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information