Jump to content

Wieloletnia umowa na moder­ni­za­cję Starów 266


Recommended Posts

16 wrze­śnia 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu poin­for­mo­wał o udzie­le­niu zamó­wie­nia w spra­wie wie­lo­let­niej umowy doty­czą­cej moder­ni­za­cji cię­ża­ró­wek Star 266 do wer­sji Star 266M2. Powyższe zle­ce­nie wykona firma Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k.

W ramach umowy, którą nego­cjo­wano na zasa­dach wyłącz­no­ści, w latach 2019 – 2023 moder­ni­za­cję do wer­sji Star 266M2 ma przejść 351 cię­ża­ró­wek. Dodatkowo zama­wia­jący zawarł prawo opcji na kolej­nych 88 egzem­pla­rzy. Całość zle­ce­nia będzie kosz­to­wała Skarb Państwa 158,5 mln zło­tych z VAT. Jest to kolejne, w ostat­nich dniach, zle­ce­nie doty­czące moder­ni­za­cji Starów 266 – 5 wrze­śnia pod­pi­sano umowę na moder­ni­za­cję jede­na­stu wozów z dosto­so­wa­niem i wypo­sa­że­niem Warsztatu Obsługi Pojazdów (osiem) oraz Warsztatu Spawalniczo-Blacharskiego (trzy). To kosz­to­wało 10,5 mln zło­tych z VAT.

Firma Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k., na zasa­dach wyłącz­no­ści, pro­wa­dzi moder­ni­za­cję cię­ża­ró­wek Star 266 do wer­sji 266M2 od lat. Pierwsze egzem­pla­rze tra­fiły do Wojska Polskiego w 2011 roku.

http://zbiam.pl/wieloletnia-umowa-na-modernizacje-starow-266/?fbclid=IwAR2ZwTSNQ_G5-IrQUOm1UaWdTyWJ2GfVCYrT9Js0tO2yATA9mLT2_gQPbXg

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information