Jump to content

Wątek marynistyczny


Recommended Posts

http://technowinki.onet.pl/marynarka/prokuratura-wojskowa-w-poznaniu-umorzyla-sledztwo-ws-korwety-gawron/tjh72

Prokuratura Wojskowa w Poznaniu umorzyła śledztwo ws. korwety Gawron.

W po­nie­dzia­łek 20 stycz­nia, ppłk Sła­wo­mir Sche­we podał in­for­ma­cję o umo­rze­niu śledz­twa ws. bu­do­wy kor­we­ty wie­lo­za­da­nio­wej Gaw­ron przez Woj­sko­wą Pro­ku­ra­tu­rę Okrę­go­wą w Po­zna­niu. Jak do­no­si Dzien­nik Bał­tyc­ki, śledz­two zo­sta­ło prze­rwa­ne z uwagi na przedaw­nie­nie oraz "brak zna­mion po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa.

Dla przy­po­mnie­nia bu­do­wa wie­lo­za­da­nio­wej kor­we­ty typu Gaw­ron ru­szy­ła w 2001 roku. Wy­ko­naw­cą pro­jek­tu była Stocz­nia Ma­ry­nar­ki Wo­jen­nej w Gdyni. W sumie miało po­wstać 7 okrę­tów tego typu, a pierw­szy z nich miał zo­stać zwo­do­wa­ny w 2009 roku i kosz­to­wać 500 mln zło­tych.

Osta­tecz­nie po wielu zmia­nach pro­jek­to­wych, w 2009 roku Mi­ni­ster­stwo Obro­ny Na­ro­do­wej ogło­si­ło, że kor­we­ta zo­sta­nie od­da­na do użyt­ku w 2014 lub 2015 roku, a jej osta­tecz­ny kosz­ty wy­nie­sie pra­wie 1,5 mld zło­tych. W 2011 roku ogło­szo­no jed­nak upa­dłość Stocz­ni Ma­ry­nar­ki Wo­jen­nej, a pro­jekt zo­stał za­nie­cha­ny.

Do tego czasu wy­da­no 400 mln zło­tych, a za­miast całej kor­we­ty po­wstał je­dy­nie jej ka­dłub. Pod ko­niec 2013 roku pre­mier Do­nald Tusk ogło­sił, że okręt zo­sta­nie do­koń­czo­ny, jed­nak je­dy­nie jako pa­tro­lo­wiec, który wej­dzie do służ­by w 2016 roku, a jego koszt wy­nie­sie w sumie ponad mi­liard zło­tych. Nasza ma­ry­nar­ka zo­sta­nie wtedy wła­ści­cie­lem "naj­droż­sze­go pa­tro­low­ca świa­ta - jak przez nie­któ­rych na­zy­wa­ny jest ten pro­jekt.

Jak do­no­si Dzien­nik Bał­tyc­ki, pierw­sza część śledz­twa do­ty­czy­ła sa­me­go udzie­le­nia za­mó­wie­nia na bu­do­wę gdyń­skiej stocz­ni, która nie speł­nia­ła wy­ma­gań for­mal­nych. Śledz­two to zo­sta­ło umo­rzo­ne ze wzglę­du na przedaw­nie­nie (umowa zo­sta­ła pod­pi­sa­na w 2001 roku, a "ewen­tu­al­ny czyn ka­ral­ny ma pię­cio­let­ni okres przedaw­nie­nia).

Druga część śledz­twa do­ty­czy­ła za­ku­pu i mon­ta­żu zin­te­gro­wa­ne­go sys­te­mu walki, jed­nak Pro­ku­ra­tu­ra usta­li­ła, że osoby zań od­po­wie­dzial­ne "nie dzia­ła­ły na szko­dę in­te­re­su pu­blicz­ne­go.

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że 400 mln zło­tych "uto­pio­ne w nie­do­koń­czo­nym pro­jek­cie to zbyt mało, aby zna­leźć win­nych. A w na­szym kraju za oczy­wi­ste mar­no­traw­stwo pu­blicz­nych środ­ków wciąż nie można po­cią­gnąć ni­ko­go do od­po­wie­dzial­no­ści..."
Link to post
Share on other sites
 • Replies 51
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Rosyjski statek widmo dryfuje w stronę Wysp Brytyjskich


...Brytyjskie media, od prestiżowego "The Independent po bulwarowe "The Sun od wczoraj opisują historię, która naszym zdaniem stanie się kiedyś kanwą całkiem dobrego horroru. "Statek-widmo zmierza ku naszemu wybrzeżu, "Tajemnica Lubow Orłowej - brzmią nagłówki gazet, a żeby zrozumieć, o co dokładnie w tym wszystkim chodzi, musimy się cofnąć aż do lat 70.

Polarny statek pasażerski, który swoje imię zawdzięcza gwieździe radzieckiego kina Lubow Pietrownie Orłowej, został zwodowany w 1976 roku i przez ponad trzydzieści lat pływał po Morzu Północnym. Jego służba zakończyła się w sierpniu 2010 roku, kiedy to znajdujący się na Nowej Fundlandii statek został aresztowany przez Kanadyjczyków z powodu długów jego armatora, firmy Losco. Rosjanie uznali wtedy, że zamiast płacić 250 tys. dolarów za znajdującą się w fatalnym stanie jednostkę, bardziej opłaca się ją porzucić".
Więcej:
http://deser.pl/deser/1,111858,15329179,Rosyjski_statek_widmo_pelen_wyglodnialych_szczurow.html#BoxWiadTxt
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
USS Saratoga sprzedany za 1 centa"

Lotniskowiec USS Saratoga, typ Forrestal został zwodowany 8 października 1955. Jednostka weszła do służby w US Navy 14 kwietnia 1956. Okręt pełnił służbę głównie na Morzu Śródziemnym, ale wziął także udział w wojnie wietnamskiej oraz I wojnie nad Zatoką Perską. Lotniskowiec wycofano ze służby 20 sierpnia 1994. Do 2010 czyniono próby przekształcenia CV-60 w muzeum, jednak ostatecznie dowództwo US Navy postanowiło sprzedać okręt na złom.

Nabywcą Saratogi jest ESCO Marine z Teksasu, które zapłaciło za okręt 1 centa. Jest to najniższa cena, jakiej wojsko może zażądać za sprzęt wycofany z użytku. Obecnie CV-60 stacjonuje w Naval Station Newport, na wschodnim wybrzeżu USA. W ostatnią podróż do Brownsville w Teksasie wyruszy latem br.

USS Saratoga jest drugim z 3 konwencjonalnych lotniskowców, jakie US Navy postanowiła zezłomować. Pierwsza z nich, USS Forrestal (CV-60) (Jakim pilotem był McCain?, 2008-10-13), została sprzedana jesienią 2013 i przekazana All Star Metals na początku br. Natomiast USS Constellation (CV-64) najprawdopodobniej trafi do rąk International Shipbreaking Ltd. Negocjacje w tej sprawie trwają".

Źródło:
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=13397
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Chrzest HMS Queen Elizabeth"

Nowy brytyjski lotniskowiec typu Queen Elizabeth, HMS Queen Elizabeth, został ochrzczony dziś w szkockim Rosyth. Imię okrętowi nadała – co zdarzyło się po raz pierwszy od ponad 15 lat – królowa Elżbieta II. Odmiennie, niż nakazuje tradycja, monarchini dokonała chrztu jednostki, symbolicznie rozbijając o jej kadłub butelkę whisky wyprodukowanej na szkockiej wyspie Islay. Odejście w tym przypadku od tradycyjnego szampana miało podkreślić silne związki Szkocji z resztą Zjednoczonego Królestwa (Szkocka Biała Księga).

Ceremonia chrztu lotniskowca zgromadziła w Rosyth przedstawicieli rodziny królewskiej, rządu oraz sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, a także oficjalne delegacje z kilkudziesięciu państw. Obecni byli też przedstawiciele odpowiadającego z budowę Queen Elizabeth konsorcjum Aircraft Carrier Alliance, w skład którego wchodzą BAE Systems, Babcock, Thales UK oraz rząd w Londynie.

Chrzest HMS Queen Elizabeth stanowił też symboliczne zakończenie budowy okrętu. W nadchodzących tygodniach lotniskowiec zostanie zwodowany. Jego miejsce w suchym doku stoczni zajmie druga z jednostek tego typu, HMS Prince of Wales".
Więcej tu:
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=13841
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Rzecz o zecznym lotniskowcu" II RP czyli ciekawy artykuł:

http://facet.interia.pl/obyczaje/historia/news-polski-lotniskowiec-nieodkryta-tajemnica-archiwow,nId,1444607#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Link to post
Share on other sites
Nooo jednak z tym zecznym lotniskowcem" to nie mogę się zgodzić. W marynistyce rozróżnia się to dosyć wyraźnie: czym innym jest lotniskowiec, czym innym zaś transportowiec wodnosamolotów, czy okręt-baza wodnosamolotów.

Dodam jako ciekawostkę, że faktycznie podczas II wojny światowej Amerykanie eksploatowali 2 lotniskowce nie tyle może rzeczne co jeziorne". Konieczność wyszkolenia w krótkim czasie wielkiej liczby pilotów pokładowych spowodowała, że w 1942 pływający po Wielkich Jeziorach bocznokołowy parowiec Seeandbee (7200 t) przebudowano na szkolny lotniskowiec, nadbudowując na nim pokład długości 168 m i instalując odpowiednie wyposażenie. Okręt otrzymał nazwę USS Wolverine i wszedł do służby w sierpniu 1942. W maju 1943 dołączył do niego podobny USS Sable (ex-Greater Buffalo, także bocznokołowy parowiec). Eksploatowano je do listopada 1945. Na obu okrętach wyszkoliło się podczas wojny ok. 18 tys. pilotów.
Link to post
Share on other sites
Pomyślałem, że dorzucę jeszcze coś aktualniejszego.

W ramach odbywających się w rejonie Hawajów międzynarodowych ćwiczeń marynarki wojennej RIMPAC 2014 w dniu 14 lipca 2014 miał miejsce kolejny ostry" test pocisku przeciwokrętowego NSM. Rakietę wystrzelono z pokładu norweskiej fregaty HNoMS Fridtjof Nansen. Za cel posłużył stary amerykański okręt desantowy-dok USS Ogden (wycofany ze służby w 2007), który zatonął w wyniku trafienia (choć nie tylko tego, bo i użycie innej broni na nim też przećwiczono).

http://www.hawaiireporter.com/rimpac-2014-participants-conduct-sinking-exercise/123
http://www.veooz.com/photos/gHK6uEQ.html
Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
INS Vikrant złomowany"

INS Vikrant jest złomowany od czwartku na terenie zakładów prywatnego przedsiębiorstwa stoczniowego, IB Commercial. Jednostka zostanie kompletnie rozmontowana w ciągu 7-8 miesięcy. Marynarka wojenna Indii odsprzedała okręt za 600 mln INR (33 mln zł) (INS Vikrant na złom, 2014-04-09).

Decyzja o zezłomowaniu INS Vikrant zapadła po tym, gdy stan techniczny jednostki uniemożliwił jej dalsze użytkowanie jako pływającego muzeum. Okręt był wykorzystywany w tej roli od 1997, kiedy został wycofany z linii po 36 latach służby. Wywołało to olbrzymie niezadowolenie opinii publicznej, zwłaszcza przedstawicieli sił zbrojnych".
Więcej tu:
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=14956
Link to post
Share on other sites
Norwegowie przetestowali pocisk NSM- jego ofiarą padł KNM Trondheim. Te same pociski znajdują się na wyposażeniu polskiego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego.
Film z testu tu:
http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,17039638,Tak_wyglada_okret_trafiony_poddzwiekowy_pociskiem.html#BoxSlotI3img
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...

Pamięć o ORP Kraków"

Wspólne polsko-ukraińskie działania zmierzają do zabezpieczenia i upamiętnienia pierwszego polskiego okrętu wojennego wybudowanego w II RP.

Monitor rzeczny ORP Kraków wraz z bliźniaczą jednostką ORP Wilno został zbudowany w latach 1924-1926 w Polskiej Fabryce Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski Sp. Akcyjna w Krakowie. Uroczyste podniesienie bandery na obu jednostkach odbyło się 15 października 1926. Były to pierwsze okręty wojenne zbudowane w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918. Wraz z czterema jednostkami wybudowanymi w stoczni w Gdańsku stanowiły najsilniej uzbrojone okręty tego typu pełniące służbę w polskiej Marynarce Wojennej.

Po rozpoczęciu II Wojny Światowej, a następnie wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny II RP, ORP Kraków ze względu na sytuację operacyjną został zatopiony przez załogę w dniu 21 września 1939 na Kanale Królewskim w pobliżu miejscowości Kuźliczyn".
Więcej tu:
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=15961

Link to post
Share on other sites

Izumo w linii"

Japońskie Morskie Siły Samoobrony przyjęły do służby nowy śmigłowcowiec typu Izumo, Izumo (DDH 183).
Ceremonia przyjęcia okrętu do służby odbyła się dziś rano na terenie portu morskiego w Jokohamie, w prefekturze Kanagawa. Wejście nowego japońskiego śmigłowcowca do linii poprzedziły wielomiesięczne testy morskie oraz szkolenie i zgrywanie załogi (Próby Izumo, 2014-10-01).

Izumo jest pierwszym z serii co najmniej dwóch nowych japońskich śmigłowcowców wypierających 27 tys. t. Okręty będą w stanie przyjąć na pokład do 28 statków powietrznych, w tym śmigłowce transportowe, ZOP i wiropłaty przystosowane do prowadzenia misji poszukiwawczo-ratowniczych (SAR, Przeciwminowy MCH-101 dla Japonii, 2015-03-12) oraz przemiennopłaty MV-22 Osprey (Japonia zwiększa budżet obronny, 2015-01-12, Nowe statki powietrzne dla Japonii, 2014-11-25).

Izumo, a także budowany od jesieni 2013 bliźniaczy DDH 184, będą służyć Japońskim Morskim Siłom Samoobrony przede wszystkim do prowadzenia misji patrolowych na wodach morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej państwa, a także reagowania kryzysowego, w tym misji SAR. Tajemnicą poliszynela jest plan przystosowania śmigłowcowców do prowadzenia operacji desantowych oraz ochrony japońskich archipelagów, rozsianych na wodach Morza Wschodniego, do których prawa rości sobie też m.in. ChRL (Rekordowy budżet przyjęty, 2015-01-15, Baza na Yonaguni coraz bliżej, 2014-04-01)".
Źródło:
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=16004

Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...
Chińskie okręty zawiną do Gdyni- będzie można wejść na pokład!!!!

...Dzisiaj przedstawiciele ambasady ChRL poinformowali media o szczegółach wizyty 152. Okrętowej Grupy Zadaniowej Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Od 7 do 11 października będzie ona przebywać w porcie wojennym w Gdyni. Data rozpoczęcia wizyty została wybrana nieprzypadkowo – w tym dniu wypada 66. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy ChRL i Polską.

Jak poinformował Li Xin, Naczelnik Wydziału Politycznego i kierownik biura prasowego ambasady, w skład grupy wchodzą 3 okręty: niszczyciel rakietowy Jinan (152), typ 052C, fregata rakietowa Yiyang (548), typ 054A i okręt zaopatrzeniowy Qiandaohu (886), typ 903. Personel 152. Grupy liczy 813 oficerów, marynarzy, lotników i członków personelu obsługowego, a na pokładach Jinan i Yiyang stacjonują śmigłowce Z-9C – dodał st. płk Zhang Yinsheng, z-ca attache wojskowego..."

Więcej tu:
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=17567
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Do portu w Gdyni po raz pierwszy w historii zawinął zespół chińskich okrętów wojennych. W skład zespołu wchodzi niszczyciel rakietowy Jinan (152) typu 052C, fregata rakietowa Yiyang (548) typu 054A oraz zaopatrzeniowiec Qiandaohu (886) typu 903. Okręty należą do najnowszych typów w swoich klasach, na wyposażeniu zespołu znajduje się m.in. chiński system rakietowy HQ-9 powstały w oparciu o rozwiązania rosyjskiego S-300".

Tekst całego artykułu i zdjęcia tu:
http://www.defence24.pl/266904,chinskie-okrety-w-gdyni-klasyczny-przyklad-morskiej-dyplomacji-relacja
Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
 • 1 month later...
 • 8 months later...
 • 1 month later...
 • 2 weeks later...
 • 6 months later...
 • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...

Important Information